Beheerliggaam Governing Body

Teamwork is the fuel that allows common people to attain uncommon results.

Spanwerk is die brandstof waarmee gewone mense ongewone resultate kan behaal.

Bestuursliggaam | Governing Body

Mrs. | Mev. A. Botha

Mrs. | Mev. A. Botha

Ouer Komponent

Beheerliggaam Voorsitter

Mrs. | Mev. A. van der Linde

Mrs. | Mev. A. van der Linde

Ouer Komponent

Ondervoorsitter en Bemarking

Mrs. | Mev. V. Kachelhoffer

Mrs. | Mev. V. Kachelhoffer

Skool Hoof | School Principal
Wihan Logtenberg

Wihan Logtenberg

Leerder Komponent

Hoofseun | Head-Boy

Ms. | Mej. Cherise Swartz

Ms. | Mej. Cherise Swartz

Leerder Komponent

Hoofmeisie | Head-Girl

Mrs. | Mev. H. Mathee

Mrs. | Mev. H. Mathee

Personeel Komponent

Sekretaresse

Mrs. | Mev. A. Pieterse

Mrs. | Mev. A. Pieterse

Ouer Komponent

Dissipline

Mrs. | Mev. L. Seitz

Mrs. | Mev. L. Seitz

Personeel Komponent

Leerder Welsyn en Sekuriteit

Mrs. | Mev. L. Hattingh

Mrs. | Mev. L. Hattingh

Personeel Komponent
Mr. | Mnr. J. Seitz

Mr. | Mnr. J. Seitz

Ouer Komponent

Geboue en Terrein

Mr. | Mnr. F. Van Vuuren

Mr. | Mnr. F. Van Vuuren

Personeel Komponent
Mr. | Mnr. A. van Heerden

Mr. | Mnr. A. van Heerden

Ouer Komponent

Sport en Voertuie

Mr. | Mnr. D. Bouwer

Mr. | Mnr. D. Bouwer

Ouer Komponent

Geboue en Terrein

Ms. | Mej. A. Jordaan

Ms. | Mej. A. Jordaan

Personeel Komponent

GRONDWET VAN DIE BEHEERLIGGAAM VAN HOËR TEGNIESE SKOOL TOM NAUDE

CONSTITUTION OF THE GOVERNING BODY OF TECHNICAL HIGH SCHOOL TOM NAUDE

Die naam van die Beheerliggaam is die Beheerliggaam van die HOëR TEGNIESE SKOOL TOM NAUDE  hierna genoem “die beheerliggaam”).

The name of the Governing Body is the Governing Body of the TECHNICAL HIGH SCHOOL TOM NAUDE hereinafter referred to as “the governing body”)

2.1 Die beheerliggaam bestuur en beheer die Hoër Tegniese Skool Tom Naude (hierna genoem “die skool”) as regspersoon in ooreenstemming met die bepalings van die Suid-Afrikaanse Skolewet, 1996 (Wet nr 84 van 1996) en die Wet op (Voeg provinsiale onderwyswet hier in) en toepaslike regsreëls en bepalings, nasionale en provinsiale wetgewing en die bepalings van hierdie Grondwet.

2.2 Die voorsitter van die beheerliggaam tree in alle regshandelinge namens die beheerliggaam op nadat hy/sy daartoe gemagtig is deur die beheerliggaam en, in sy/haar afwesigheid, die ondervoorsitter of enige ander lid van die beheerliggaam, deur ’n besluit van die beheerliggaam daartoe gemagtig.

 


2.1 The governing body manages and controls the Tom Naude Higher Technical School (hereinafter referred to as “the school”) as a juristic person in accordance with the provisions of the South African Schools Act, 1996 (Act No. 84 of 1996) and the Act (Add Provincial Education Act here in) and applicable legal rules and provisions, national and provincial legislation and the provisions of this Constitution.

2.2 The chairperson of the governing body acts in all legal acts on behalf of the governing body after he / she has been authorized to do so by the governing body and, in his / her absence, the vice-chairperson or any other member of the governing body, by a decision of the governing body. authorized.

Die doelstellings van die beheerliggaam is –

 1. die beheer en bestuur van die skool op kundige, verantwoordelike en koste-effektiewe wyse;
 2. die bevordering van die beste belange van die skool;
 3. die handhawing en bevordering van die visie, missie en beleid van die skool;
 4. die bevordering van onderwys van die hoogste moontlike gehalte aan alle leerders in die skool;
 5. die nakoming van alle regte, bevoegdhede en verantwoordelikhede aan die beheerliggaam opgelê deur die Suid-Afrikaanse Skolewet, 1996, die Wet op (Limpopo) Skoolonderwys, toepaslike regsreëls en -bepalings, toepaslike nasionale en provinsiale wetgewing en die bepalings van hierdie Grondwet;
 6. die handhawing van die regte van alle leerders, ouers, opvoeders en ander personeellede verbonde aan die skool;
 7. die bevordering van die verantwoordelikheid van ouers, opvoeders, ander personeellede en leerders vir die organisasie, beheer en finansiering van die skool in vennootskap met die Staat;
 8. die insameling van fondse vir doeleindes van doeltreffende beheer en bestuur van die skool;
 9. die beheer en bestuur van alle fondse en bates van die skool;
 10. die handhawing van orde en dissipline by die skool.


The objectives of the governing body are –

3.1 the control and management of the school in an expert, responsible and cost-effective manner;
3.2 the promotion of the best interests of the school;
3.3 maintaining and promoting the vision, mission and policies of the school;
3.4 the promotion of education of the highest possible quality to all learners in the school;
3.5 the observance of all rights, powers and responsibilities imposed on the governing body by the South African Schools Act, 1996, the (Limpopo) School Education Act, applicable legal rules and provisions, applicable national and provincial legislation and the provisions of this Constitution;
3.6 upholding the rights of all learners, parents, educators and other staff members attached to the school;
3.7 the promotion of the responsibility of parents, educators, other staff members and learners for the organization, control and financing of the school in partnership with the State;
3.8 the raising of funds for the purposes of effective control and management of the school;
3.9 the control and management of all funds and assets of the school;
3.10 maintaining order and discipline at school.

 1. Die lede van die beheerliggaam is soos voorgeskryf in die Suid-Afrikaanse Skolewet, 1996 en die Wet op (Provinsie) Skoolonderwys, (datum).
 2. Die verkiesing van lede van die beheerliggaam geskied ooreenkomstig die bepalings van die Suid-Afrikaanse Skolewet, 1996.
 3. Die beheerliggaam is geregtig om lede te koöpteer.
 4. Die ampstermyn van lede van die beheerliggaam is soos voorgeskryf in die Suid-Afrikaanse Skolewet, 1996.
 5. Geen ouer/persoon wat vantevore in ‘n regsgeding,van watter aard ookal, met die skool betrokke was sal geregtig wees om as lid van die beheerliggaam op te tree of verkies te word nie.

 

 1.  The members of the governing body are as prescribed in the South African Schools Act, 1996 and the (Province) School Education Act, (date).
 2. The election of members of the governing body takes place in accordance with the provisions of the South African Schools Act, 1996.
 3. The governing body is entitled to co-opt members.
 4. The term of office of members of the governing body is as prescribed in the South African Schools Act, 1996.
 5. No parent / person who has previously been involved in a lawsuit, of whatever nature, with the school will be entitled to act or be elected as a member of the governing body.
 1. Die beheerliggaam beskik oor en verrig alle regte, bevoegdhede en verantwoordelikhede wat regtens in terme van die toepaslike wetgewing aan hom opgedra is en wat redelikerwys noodsaaklik is om gevolg te gee aan sodanige regte, bevoegdhede en verantwoordelikhede of om dit te verrig.
 2. Waar nodig, word spesifieke regte, werksaamhede of verantwoordelik­hede namens die beheerliggaam uitgeoefen of verrig deur die voorsitter of sodanige ander lid of lede deur die beheerliggaam daartoe gemagtig.

 

 1. The governing body has and performs all rights, powers and responsibilities legally assigned to it in terms of the applicable legislation and which are reasonably necessary to give effect to or to exercise such rights, powers and responsibilities.
 2. Where necessary, specific rights, functions or responsibilities are exercised or performed on behalf of the governing body by the chairperson or such other member or members by the governing body.
 1. By die eerste vergadering van die beheerliggaam kies die aanwesige lede die volgende ampsdraers:
  1. ‘n voorsitter;
  2. ‘n ondervoorsitter;
  3. ‘n tesourier;
  4. ’n sekretaris;
  5. enige ander ampsdraer van die beheerliggaam wat die beheerliggaam nodig mag vind om aan te wys.
 2. Die ampsdraers van die beheerliggaam oefen al die regte, werksaamhede en verantwoordelikhede uit en kom alle pligte na wat regtens en ingevolge hierdie Grondwet aan hulle verleen of opgelê word.
 3. Die voorsitter van die beheerliggaam tree as voorsitter van alle vergaderings van die beheerliggaam op asook van alle vergaderings van die beheerliggaam met leerders, ouers of personeel van die skool.
 4. Indien die voorsitter afwesig is of nie in staat is om sy of haar werksaamhede as voorsitter te verrig nie, moet die ondervoorsitter as voorsitter waarneem en, indien die ondervoorsitter nie aldus kan waarneem nie, wys die beheerliggaam ‘n ander voorsitter aan om gedurende bedoelde afwesigheid of onvermoë as voorsitter op te tree.
 5. Die ampstermyn van ampsdraers van die beheerliggaam is soos voorgeskryf in die Suid-Afrikaanse Skolewet, 1996 en die Wet op (Provinsie) Skoolonderwys, (datum).

 


 1. At the first meeting of the governing body, the members present elect the following office bearers:
  1. a chairperson;
  2. a vice-chairperson;
  3. a treasurer;
  4. a secretary;
  5. any other office bearer of the governing body that the governing body may deem necessary to appoint.
 2. The office bearers of the governing body exercise all the rights, functions and responsibilities and fulfill all duties conferred or imposed on them by law and in terms of this Constitution.
 3. The chairperson of the governing body acts as chairperson of all meetings of the governing body as well as of all meetings of the governing body with learners, parents or staff of the school.
 4. If the chairperson is absent or unable to perform his or her duties as chairperson, the deputy chairperson must act as chairperson and, if the deputy chairperson is unable to do so, the governing body shall appoint another chairperson to absence or inability to chair.
 5. The term of office of office bearers of the governing body is as prescribed in the South African Schools Act, 1996 and the (Province) School Education Act, (date).
 1. Die beheerliggaam vergader so dikwels as wat in die omstandighede nodig of wenslik is maar ten minste eenmaal elke skoolkwartaal.
 2. Die voorsitter van die beheerliggaam belê uit eie beweging vergaderings van die beheerliggaam en bepaal die datum, tyd en plek daarvan maar is verplig, indien skriftelik daartoe versoek deur ten minste vier lede van die beheerliggaam, om ‘n vergadering van die beheerliggaam te belê.
 3. Die sekretaris, of iemand anders deur die voorsitter aangewys, moet ten minste veertien dae of sodanige korter tydperk as wat die beheerliggaam eenparig mag goedkeur, kennis gee van enige vergaderings van die beheerliggaam en sodanige kennisgewing moet aan alle lede van die beheerliggaam geskied.
 4. In die geval van ’n saak wat na die oordeel van die voorsitter van die beheerliggaam spoedeisend hanteer moet word, hoef slegs 24 uur vooraf kennis van die vergadering aan lede gegee te word.
 5. Tensy andersins eenparig deur die beheerliggaam goedgekeur, geskied kennisgewing van alle vergaderings van die beheerliggaam skriftelik en moet sodanige kennisgewing vergesel gaan van die volgende:
  • ‘n sakelys;
  • die notule van die vorige vergadering, indien toepaslik;
  • alle ander inligting wat redelikerwys nodig is om lede van die beheerliggaam in staat te stel om behoorlik vir die vergadering voor te berei.
 6. Die sekretaris of ‘n ander persoon deur die beheerliggaam daartoe aangewys, hou notule van die verrigtinge tydens alle beheerliggaam­vergaderings en voorsien die Hoof van die Onderwysdepartement, op sy/haar versoek, van ’n afskrif van die notule.
 7. Die notule van die verrigtinge tydens ‘n beheerliggaamvergadering, moet by die eersvolgende vergadering van die beheerliggaam goedgekeur word en is te alle redelike tye beskikbaar vir insae deur lede van die beheerliggaam en die Hoof van die Onderwysdepartement.
 8. Enigiemand, wat nie lid van die beheerliggaam is nie, kan op uitnodiging van die beheerliggaam ‘n vergadering van die beheerliggaam bywoon, aan die besprekings deelneem en die beheerliggaam toespreek indien die werksaamhede van die beheerliggaam dit vereis. Sodanige persoon het egter nie stemreg nie en verlaat die vergadering wanneer die beheerliggaam aldus besluit.
 9. ’n Beheerliggaam kan vereis dat enige personeellid van die betrokke skool ’n vergadering van die beheerliggaam moet bywoon in verband met enige aangeleentheid wat op die werksaamhede van die beheerliggaam betrekking het.
 10. Die meerderheid van die getal lede van die beheerliggaam maak ‘n kworum vir enige vergadering van die beheerliggaam uit.
 11. ‘n Lid van die beheerliggaam moet onttrek van ’n vergadering van die beheerliggaam vir die duur van die bespreking en besluitneming oor enige aangeleentheid waarin sodanige lid ‘n persoonlike belang het.
 12. By die ontbinding van die beheerliggaam of die verstryking van sy ampstermyn moet alle notules en ander dokumente van die beheerliggaam of enige komitee daarvan aan die prinsipaal oorhandig word.
 13. By die sluiting van die skool moet die prinsipaal alle notules en ander dokumente van die beheerliggaam of enige komitee daarvan by die betrokke distrikskantoor van die Onderwysdepartement vir veilige bewaring inhandig.

 

 


 1. The governing body meets as often as necessary or desirable in the circumstances but at least once every school term.
 2. The chairperson of the governing body convenes meetings of the governing body on his own initiative and determines the date, time and place thereof but is obliged, if requested in writing by at least four members of the governing body, to convene a meeting of the governing body.
 3. The secretary, or someone else appointed by the chairperson, must give at least fourteen days or such shorter period than the governing body may unanimously approve, give notice of any meetings of the governing body and such notice must be given to all members of the governing body.
 4. In the case of a matter which, in the opinion of the chairperson of the governing body, must be dealt with urgently, members need only be given 24 hours’ notice of the meeting.
 5. Unless otherwise unanimously approved by the governing body, notice of all meetings of the governing body shall be given in writing and such notice shall be accompanied by the following:
  – an agenda;
  – the minutes of the previous meeting, if applicable;
  – all other information reasonably necessary to enable members of the governing body to prepare properly for the meeting.
 6. The secretary or another person appointed by the governing body for this purpose, keeps minutes of the proceedings during all governing body meetings and provides the Head of the Department of Education, at his / her request, with a copy of the minutes.
 7. The minutes of the proceedings during a governing body meeting must be approved at the next meeting of the governing body and are available for inspection at all reasonable times by members of the governing body and the Head of the Department of Education.
 8. Any person, who is not a member of the governing body, may, at the invitation of the governing body, attend a meeting of the governing body, participate in the discussions and address the governing body if the activities of the governing body so require. However, such person has no voting rights and leaves the meeting when the governing body so decides.
 9. A governing body may require any staff member of the school concerned to attend a meeting of the governing body in connection with any matter relating to the activities of the governing body.
 10. The majority of the number of members of the governing body constitutes a quorum for any meeting of the governing body.
 11. A member of the governing body must withdraw from a meeting of the governing body for the duration of the discussion and decision-making on any matter in which such member has a personal interest.
 12. Upon the dissolution of the governing body or the expiry of its term of office, all minutes and other documents of the governing body or any committee thereof must be handed over to the principal.
 13. At the closing of the school, the principal must submit all minutes and other documents of the governing body or any committee thereof to the relevant district office of the Department of Education for safekeeping.
 1. Vergaderings van die beheerliggaam word gehou ooreenkomstig aanvaarde, bekende reëls en beginsels van vergaderingprosedure in Suid-Afrika.
 2. Indien ‘n geskil ontstaan oor die prosedure by vergaderings, sal die voorsitter geregtig wees om die prosedure neer te lê.
 3. Alle besluite van die beheerliggaam sal sover moontlik by konsensus geneem word.
 4. Indien dit na die oordeel van die voorsitter blyk dat konsensus ten aansien van ‘n bepaalde besprekingspunt nie bereik kan word nie, sal die stemgeregtigde lede van die beheerliggaam daaroor stem by wyse van opsteek van hande of sodanige ander wyse as waarop die vergadering mag besluit.
 5. By ‘n staking van stemme sal die voorsitter, benewens ‘n gewone stem, ook ‘n beslissende stem hê.
 6. Behoudens die wysiging van hierdie Grondwet, word alle besluite van die beheerliggaam by gewone meerderheid geneem.

 

 

 1. Meetings of the governing body are held in accordance with accepted, known rules and principles of meeting procedure in South Africa.
 2. If a dispute arises regarding the procedure at meetings, the chairperson will be entitled to lay down the procedure.
 3. All decisions of the governing body will, as far as possible, be taken by consensus.
 4. If, in the opinion of the chairperson, it appears that consensus cannot be reached on a particular point of discussion, the voting members of the governing body shall vote on it by show of hands or in such other manner as the meeting may decide.
 5. In the event of a tie, the chairperson shall, in addition to an ordinary vote, also have a casting vote.
 6. Subject to the amendment of this Constitution, all decisions of the governing body shall be taken by a simple majority.
 1. Die beheerliggaam sal geregtig wees om voorsiening te maak vir die daarstelling van komitees om hom behulpsaam te wees met die verrigting van sy werksaamhede.
 2. Slegs ‘n lid van die beheerliggaam mag voorsitter wees van ’n komitee van die beheerliggaam.
 3. Komitees van die beheerliggaam is verantwoordelik aan die beheer­liggaam en verrig daardie werksaamhede wat deur die beheerliggaam aan hulle opgedra word.
 4. Komitees van die beheerliggaam doen so dikwels as wat die beheer­liggaam dit vereis, verslag aan die beheerliggaam en lê alle besluite van die komitees aan die beheerliggaam voor vir goedkeuring.
 5. Notules van vergaderings van komitees van die beheerliggaam is te alle redelike tye ter insae beskikbaar vir die beheerliggaam.

 


 

 

 

 1. The governing body shall be entitled to provide for the establishment of committees to assist it in the performance of its functions.
 2. Only a member of the governing body may chair a committee of the governing body.
 3. Committees of the governing body are responsible to the governing body and perform those functions assigned to them by the governing body.
 4. Committees of the governing body report to the governing body as often as the governing body so requires and submit all decisions of the committees to the governing body for approval.
 5. Minutes of meetings of committees of the governing body are available for inspection by the governing body at all reasonable times.
 1. Die beheerliggaam stel ’n finansiële komitee saam bestaande uit die tesourier, een verteenwoordiger uit die ouerkomponent, die prinsipaal, een verteenwoordiger uit die opvoederkomponent, en die finansiële beampte van die beheerliggaam.
 2. Die tesourier van die beheerliggaam tree op as voorsitter van die finansiële komitee.
 3. Die prinsipaal tree op as rekenpligtige beampte van die skool.
 4. Die finansiële komitee van die beheerliggaam:
  1. adviseer die beheerliggaam oor finansiële beleid en lê riglyne neer vir die finansiële administrasie van die skool;
  2. is verantwoordelik vir die nakoming van alle verpligtinge van die skool met betrekking tot finansiële rekordhouding, die aanstelling van ‘n rekenmeester of ouditeur, die ouditering van finansiële rekordstate, die verskaffing van inligting oor die skool se finansiële aangeleenthede, die opstel van ‘n begroting, die bepaling van skoolgeld, die vrystelling of gedeeltelike vrystelling van betaling van skoolgeld en alle ander aangeleenthede van ‘n finansiële aard in ooreenstemming met aanvaarde rekenkundige praktyk.
 5. Alle besluite van die finansiële komitee is onderworpe aan bekragtiging deur die beheerliggaam.

 

 

 1. The governing body composes a financial committee consisting of the treasurer, one representative from the parent component, the principal, one representative from the educator component, and the financial officer of the governing body.
 2. The treasurer of the governing body acts as chairman of the finance committee.
 3. The principal acts as accounting officer of the school.
 4. The finance committee of the governing body:
  1. advises the governing body on financial policy and lays down guidelines for the financial administration of the school;
  2. is responsible for complying with all obligations of the school with regard to financial record keeping, the appointment of an accountant or auditor, the auditing of financial record statements, the provision of information on the school’s financial matters, the preparation of ‘ a budget, the determination of school fees, the exemption or partial exemption from payment of school fees and all other matters of a financial nature in accordance with accepted accounting practice.
 5. All decisions of the finance committee are subject to ratification by the governing body.
 1. Die beheerliggaam vergader minstens eenkeer gedurende die skooljaar met ouers, leerders, opvoeders en ander personeel van die skool.
 2. Die beheerliggaam besluit of sodanige vergaderings gehou sal word met ouers, leerders, opvoeders en ander personeel gesamentlik af met elke voormelde belangegroep afsonderlik.
 3. Tydens die vergadering in paragraaf 11.1 hierbo vermeld, lewer die beheerliggaam verslag oor sy aktiwiteite en bespreek aangeleenthede ter bevordering van die doelstellings van die beheerliggaam.

 

 

 1. The governing body meets at least once during the school year with parents, learners, educators and other staff of the school.
 2. The governing body decides whether such meetings will be held with parents, learners, educators and other staff jointly with each of the aforementioned interest groups separately.
 3. During the meeting referred to in paragraph 11.1 above, the governing body reports on its activities and discusses matters to further the objectives of the governing body.
 1. Indien daar in enige stadium ’n geskil tussen enige lede van die beheerliggaam ontstaan, kom die lede ooreen om aan ’n bemiddelingsproses deel te neem.
 2. Die geskil sal na ’n onpartydige, neutrale bemiddelaar waaroor albei partye ooreenkom, verwys word, wat saam met die partye ’n wedersyds aanvaarbare oplossing vir die geskil sal probeer bereik. Die bemiddelaar is nie by magte om ’n oplossing aan die partye voor te skryf nie.
 3. Die partye kom ooreen om eers daarna te streef om die geskil te goeder trou deur middel van bemiddeling op te los voordat enige ander regsmiddel gebruik word.

 

 1. If at any stage a dispute arises between any members of the governing body, the members agree to participate in a mediation process.
 2. The dispute will be referred to an impartial, neutral mediator on which both parties agree, who will try to reach a mutually acceptable solution to the dispute with the parties. The mediator is not in a position to prescribe a solution to the parties.
 3. The parties agree to first resolve the dispute in good faith through mediation before using any other remedy.
 1. Enige bepalings in hierdie Grondwet mag by ‘n vergadering van die beheerliggaam gewysig word onderworpe daaraan dat:
  1. die lede van die beheerliggaam kennis gegee is van sodanige voorgenome wysiging minstens een kalendermaand voor die vergadering waartydens die voorgenome wysiging sal dien;
  2. redelike besonderhede van die voorgenome wysiging verskaf moet word saam met die kennisgewing voormeld;
  3. enige wysiging van die Grondwet goedgekeur moet word deur ten minste twee derdes van al die stemgeregtigde lede van die beheerliggaam.
 2. Indien daar nie voldoende lede by ‘n vergadering soos bedoel in klousule 12.1.3 aanwesig is nie, word ‘n verdere vergadering belê uitsluitlik vir die doel om die voorgestelde wysiging te oorweeg ten minste twee weke na die voormelde vergadering. Indien daar by so ‘n vergadering nie twee-derdes van die lede aanwesig is nie, kan die voorgestelde wysiging aanvaar word deur twee-derdes van die aanwesige lede.

 

 1. Any provisions of this Constitution may be amended at a meeting of the governing body subject to:
  1. the members of the governing body have been notified of such proposed amendment at least one calendar month before the meeting during which the proposed amendment will serve;
  2. reasonable details of the proposed amendment must be provided with the aforementioned notice;
  3. any amendment to the Constitution must be approved by at least two thirds of all the voting members of the governing body.
 2. If sufficient members are not present at a meeting as referred to in clause 12.1.3, a further meeting is convened solely for the purpose of considering the proposed amendment at least two weeks after the aforesaid meeting. If two-thirds of the members are not present at such a meeting, the proposed amendment may be accepted by two-thirds of the members present.
 1. Die beheerliggaam kan behoudens enige regsbepaling en hierdie Grondwet, na goeddunke reëls maak of beleid bepaal ten opsigte van enige aangeleentheid rakende sy funksionering of die funksionering van enige komitee van die beheerliggaam of die wyse waarop enige ampsdraer of gemagtigde van die beheerliggaam sy/haar werk­saamhede verrig.
 2. Sodanige reëls en beleid is nie deel van die Grondwet nie en enige wysiging daarvan hoef nie aan die vereistes met betrekking tot wysiging van die Grondwet te voldoen nie.

 

 1. Subject to any provision of law and this Constitution, the governing body may, at its discretion, make rules or policy in respect of any matter relating to its functioning or the functioning of any committee of the governing body or the manner in which any officer or authorized member of the governing body works. Performed.
 2. Such rules and policies are not part of the Constitution and any amendment thereto need not comply with the requirements regarding amendment of the Constitution.

Mentors gives you Perspective. Sponsors gives you Opportunities.

Mentors gee u perspektief. Borge gee u geleenthede.

Invest in an Educated Future.

We value the investment from the Private Sector.
We apply all Sponsorships towards the future of our Learners.

Your Sponsorship and Contribution will be transformed into a long-term investment towards Educated future leaders.

Belê in ‘n Opgevoede Toekoms.

Ons waardeer die belegging van die Privaat Sektor.
Ons wend alle borgskappe aan vir die toekoms van ons leerders.

U borgskap en bydrae sal aangewend word in ‘n langtermynbelegging vir opgeleide toekomstige leiers.

Submit your Proposal ||~||Dien u voorstel in