EBW – Ekonomiese Nestuurswetenskap

Economical Business Science
Ekonomiese-EN Bestuurswetenskap

Ons EKONOMIESE- EN BESTUURSWETENSKAPPE -Span

Our ECONOMICAL BUSINESS SCIENCES Team

Mr. | Mnr. A. Louwrens

Mr. | Mnr. A. Louwrens

Vakhoof | Subject Head

Departementshoof Wiskunde en Wetenskap / Departmental Head Mathematics and Science

Ms. | Mej. Z. van de Vyver

Ms. | Mej. Z. van de Vyver

Onderwyser | Educator

Subject content

Vakinhoud

Die behoeftes en begeertes van verskillende gemeenskappe in die samelewing;

The needs and desires of different communities in society;
Die aard, prosesse en produksie van goedere en dienste, en besigheidsaktiwiteite binne die verskillende sektore;

The nature, processes and production of goods and services, and business activities within the different sectors;
Finansiële bestuur, rekeningkunde as ‘n werktuig vir die bestuur van ‘n besigheid en rekordhouding;

Financial management, accounting as a tool for running a business and record keeping;

VAK INHOUD
SUBJECT CONTENT

Die vloei van geld, goedere en dienste tussen huishoudings, besighede en die owerheid, en die regte en verantwoordelikhede van die verskillende rolspelers in die ekonomie;

The flow of money, goods and services between households, businesses and the government, and the rights and responsibilities of the various role players in the economy;
Die wyse waarop volhoubare groei, verminderde armoede en herverdeling van rykdom billik verkry word, terwyl winsgewendheid steeds nagestreef word;

The way in which sustainable growth, reduced poverty and redistribution of wealth are equitably acquired, while profitability is still pursued;
Basiese aspekte van leierskap en bestuur;

Basic aspects of leadership and management;
Vakbonde en hul invloed op die ekonomie.

Trade unions and their influence on the economy
Funksionering van beide formele en informele besighede.

Functioning of both formal and informal businesses.
Die invloed van vraag-en-aanbod, en prysvasstelling;

The influence of supply and demand, and pricing;
Entrepreneursvaardighede en kennis nodig om die self asook die omgewing effektief te bestuur;

Entrepreneurial skills and knowledge needed to effectively manage the self as well as the environment;
Die rol van besparing in volhoubare ekonomiese groei en ontwikkeling;

The role of savings in sustainable economic growth and development;
Die belangrikheid van volhoubare, effektiewe en doeltreffende gebruik van hulpbronne.

The importance of sustainable, effective and efficient use of resources.

Met Sport verloor iemand. In Ekonomie gaan dit oor die skep van ‘Wen-Wen’-situasies.

With Sport, someone loses. In Economics, it’s about creating ‘Win-Win’ situations.

WATCH: Ancient & Unique Money

Visit the Economy Museum & take a virtual tour.

Besoek die Economy Museum en neem ‘n virtuele toer.