Ekstra Wiskunde

Elke probleem het wortels, en die skool het bevind dat Wiskunde baie diep wortels het. Onderwysers het gevind dat die meerderheid studente wat sukkel in Wiskunde se probleemareas begin met hulle basiese Wiskunde kennis.
Om hierdie uitdaging te oorkom, is die Wiskundeondersteuningsentrum in 2019 op die been gebring. Ons streef daarna om vir die studente ‘n leer-vriendelike area te skep waar hulle foute mag maak om daaruit te leer. Elke Tommie skryf elke jaar ‘n basislynassessering en so identifiseer ons sy/haar probleemareas. Wanneer Tommies in die sentrum instap, weet ons alreeds waarmee hy/sy sukkel. Die spesifieke lesse volgens daardie Tommie se uitdagings met die Basislynassessering word dan op rekenaar deur die leerder deurgewerk in die vorm van video’s en werkkaarte, met tutors wat bystaan vir ondersteuning en vrae.

WISKUNDEONDERSTEUNINGSENTRUM

Ons het ook ‘n webtuiste geskep sodat die ekstra Wiskunde nie beperk is tot die sentrum nie, maar dat elke Tommie met sy/haar unieke uitdagings toegang kan hê tot die lesse van die huis af.

Kortpas na jou Klas.

Shortcut to your Class.

Every problem has roots and the school has found the roots of Mathematics go very deep. Teachers saw that the problem areas of the majority of students that struggle in Mathematics start with their basic Math knowledge.
To overcome this obstacle, the Math Support Centrum was implemented in 2019. We strive to create a learning atmosphere where students are allowed to make mistakes in order to learn from them. Every Tommie writes a baseline assessment every year and in so doing we identify his/her problem areas. When Tommies walk into the centrum, we already know with what content he/she struggles. The specific lessons according to that Tommies challenges with the baseline assessment are then worked through by the student on the computer in the form of videos and worksheets, with tutors next to them for support and questions.

MATHEMATICS SUPPORT CENTRUM

We have also created a website so that the extra Math lessons are not restricted to the centrum, but that each Tommie with his/her unique challenges, has access to the lessons from home.

“Om eerste die wenstreep oor te steek maak van jou ‘n WENNER, maar slegs in een aspek van jou lewe. Wat regtig TEL, is wat jy doen nádat jy daardie lyn oor is.” ~Ralph Boston~

Crossing the finish line first makes you a WINNER, but only in one aspect of your life. What really counts is what you do after you cross that line. ” ~Ralph Boston~