LO LewensOrientering

Life Orientation
Lewensoriëntering

Lewensoriëntering

Lewensoriëntering is ‘n verpligte vak vanaf Graad 8 tot Graad 12.

TOELATINGSVEREISTES

Dit is ‘n vak wat vir universiteitstoelating tel, maar die toelatingpuntetelling (TPT-telling) word nie bereken nie.

BENADERINGSWYSE EN KURRIKULUM

Lewensoriëntering is die studie van die self in verhouding tot andere en tot die samelewing.

Hierdie vak behandel die vaardighede, kennis en waardes oor die self, die omgewing, verantwoordelike burgerskap, ‘n gesonde en produktiewe lewe, sosiale betrokkenheid, ontspannings- en fisiese aktiwiteite, loopbane en loopbaankeuses.

Life Orientation

Life Orientation is a compulsory subject from Grade 8 to Grade 12.

ADMISSION REQUIREMENTS

This is a subject that counts for university admission, but the admission point score (APS score) is not calculated.

APPROACH AND CURRICULUM

Life orientation is the study of the self in relation to others and to society.

This subject deals with the skills, knowledge and values ​​about the self, the environment, responsible citizenship, a healthy and productive life, social involvement, leisure and physical activities, careers and career choices.

Selfontwikkeling in die
samelewing

Self-development
in society

Sosiale en omgewings-
verantwoordelikheid

Social and environmental
responsibility

Demokrasie en
menseregte

Democracy and
human rights

Loopbaan en
loopbaankeuses

Career and
career choices

Studie-
vaardighede

Study
skills

Liggaams-
opvoeding

Physical
education

Noodsaaklikheid van
Lewensoriëntering

Necessity of
Life Orientation

Our LO. Team
Ons LO. Span

Mrs. | Mev. K. De Jager

Mrs. | Mev. K. De Jager

Vakhoof | Subject Head
Mr. | Mnr. H. Pistorius

Mr. | Mnr. H. Pistorius

Onderwyser | Educator
Mrs. | Mev. T. De Necker

Mrs. | Mev. T. De Necker

Onderwyser | Educator
Mrs. | Mev. Z. van de Vyver

Mrs. | Mev. Z. van de Vyver

Onderwyser | Educator
Ms. | Mej. M. van Deventer

Ms. | Mej. M. van Deventer

Onderwyser | Educator
Mrs. | Mev. M. Venter

Mrs. | Mev. M. Venter

Onderwyser | Educator
Mrs. | Mev. M. Jordaan

Mrs. | Mev. M. Jordaan

Onderwyser | Educator
Mrs. | Mev. E. van Heerden

Mrs. | Mev. E. van Heerden

Onderwyser | Educator
Mnr. | Mr. K. de Meyer

Mnr. | Mr. K. de Meyer

Onderwyser | Educator

FINDING YOURSELF:
“Life is about CREATING yourself”

VIND JOU SELF:
“Die lewe gaan daaroor om jouself te SKEP”