Tegnies ELEK

ELEKTRIESE TEGNOLOGIE
ELECTRICAL TECHNOLOGY

Elektrisiteit ondersteun beide:
Lewe en lewensonderhoud

Electricity support both:
Life & Livelihood

Dit is ʼn internasionale erkende vak wat beide akademiese en tegniese toepassings het binne die konteks van Kragsisteme, Digitale en Elektroniese Tegnologie.

It is an internationally recognized subject that has both academic and technical applications within the context of Digital, Power Systems and Electronic Technology.

ELEKTRISIËN MOTORELEKTRISIËN INGENIEUR INTERNET TEGNOLOGIE PLB-PROGRAMMEERDER ROBOTIKA PROGRAMMEERDER ONDERWYSER IT-TEGNIKUS NETWERK TEGNIKUS KANTOOR OUTOMATISERING TEGNIKUS HUISHOUDELIKE TEGNIKUS ALGEMENE PROGRAMMERING HOË SPANNINGSTEGNIKUS SPESIALE EFFEKTE TEGNIKUS LUG/RUIMTEVAARTINGENIEUR KONSULTANT PROJEK BESTUURDER UITSAAI INGENIEUR BEHEER EN INSTRUMENTASIE DIGITALE KUNSTE ONTWERPER STAATSAMPTENAAR NAVORSER

ELECTRICIAN
AUTO ELECTRICIAN
ENGINEERING
INTERNET TECHNOLOGY
PLC PROGRAMMER
ROBOTICA PROGRAMMER
EDUCATOR
IT TECHNICIAN
NETWORK TECHNICIAN
OFFICE AUTOMATION TECHNICIAN
HOME APPLIANCE TECHNICIAN
GENERAL PROGRAMMING
HIGH VOLTAGE TECHNICIAN
SPECIAL EFFECTS TECHNICIAN
AEROSPACE ENGINEER
CONSULTANT
PROJECT MANAGEMENT
BROADCAST ENGINEER
CONTROL AND INSTRUMENTATION
DIGITAL ARTS
DESIGNER
PUBLIC SERVANT
RESEARCHER

Subjects presented in Electrical Technology

Vakke aangebied in Elektriese Tegnologie

HISTORY

of Electricity

 • From Benjamin Franklin To Tesla Motors
  When we flip on a switch, we get electricity instantly and our lights turn on almost like magic but behind this everyday convenience of life is a rich and varied history. It has been a journey of almost 270 years and counting every since electricity was discovered by Benjamin Franklin to the modern inventions we have today from electric cars zooming around to computers being charged by light (Li-Fi technology)! We are happy to take you through a brief history of electricity, covering the key events you need to know to fully appreciate the one commodity we can’t live without!
 • The Discovery Of Electricity By Benjamin Franklin
  In 1752, Benjamin Franklin ran his famous kite experiment that sparked the discovery of electricity. As a prominent American scientist and one of America’s founding fathers, Franklin tied a key to a kite string during a thunderstorm and proved that static electricity and lightning were one and the same thing. Following this historic result, people were eager to try to harness the power of electricity for the primary goal of lighting their homes in a cheap and safe way instead of oil and gas lamps which were flammable and dangerous.
 • The World’s First Current & Electric Motor By Faraday
  Fast forward to 1831, Michael Farady realized that an electric current could be produced by passing a magnet through a copper wire. This amazing discovery formed the bedrock of today’s electricity and how we generate it, through magnets and coils of copper wires in big power plants. Because of this principle, both the electric motor (where electricity is converted into motion) and the generator (where motion is converted into electricity) were born.
 • Thomas Edison: The Invention Of The Light Bulb
  As one of the greatest inventors who ever lived, Thomas Edison began working on electricity and brought to life in 1879 the world’s first incandescent electric light bulb (the yellow warm light) that till today is still being used. As a result of this invention, the entire gas lighting industry was made obsolete and Edison began to create his own company to manufacture and distribute his light bulb invention to every corner of America
 • The World’s First Modern Power Grid
  While electricity could be generated and transported, it had to be used the moment it was consumed as storage (even till this day) is very costly and has limited utility. Samuel Insull saw an opportunity in the early 1900s to bring together mass efficiencies in production and consumption. He consolidated all the smaller generators and chose to generate electricity by bigger and more efficient generators manufactured by General Electric.
 • The Shift To Alternative & Renewable Energies
  As the decades continued to roll by, most of the electricity generation was done using fossil fuels, from coal to fuel oil. However, with these traditional methods of electricity generation came an increase in carbon footprint and the emission of greenhouse gases. The world began to focus on renewable energy such as wind power and hydropower. Both of which were in use since the early 1900s but it was only in the early 1930s with the construction of the Hoover Dam when hydropower really took flight and in the 1950s for wind power, once the first utility-grid connected wind turbine became a reality.
 • Tesla Motors – Electric Cars & Batteries
  As we move towards 2020 with new breakthroughs happening every year, electricity is being harnessed in ways few could have imagined. Take Tesla, for example, the company has revolutionized the way we drive by inventing their electric car series which boast long travel distances, a smooth and quiet ride as well as free electricity recharge at any one of their charging stations! In addition, Tesla is also beginning to make electricity storage feasible and cost-effective for the average family home. With their Powerwall series, families can store electricity and power from the grid that can be used later during power outages to help keep the lights, the air conditioner running and the fridge cool.

GESKIEDENIS

van Elektrisiteit

 • Van Benjamin Franklin tot Tesla Motors
  As ons ‘n skakelaar aanskakel, kry ons onmiddellik elektrisiteit en ons ligte skakel amper soos towery aan, maar agter hierdie alledaagse lewensgerief is daar ‘n ryk en gevarieerde geskiedenis. Dit was ‘n reis van bykans 270 jaar en tel al sedert Benjamin Franklin elektrisiteit ontdek het tot die moderne uitvindings wat ons vandag het, van elektriese motors wat in die rondte “in zoom” tot rekenaars wat deur lig (Li-Fi-tegnologie) gelaai word!Ons neem u graag deur ‘n kort geskiedenis van elektrisiteit en bespreek die belangrikste gebeure wat u moet weet om die een ware waarvoor ons nie kan leef nie, ten volle te waardeer!
 • Die ontdekking van elektrisiteit deur Benjamin Franklin
  In 1752 het Benjamin Franklin sy beroemde vlieër-eksperiment uitgevoer wat die ontdekking van elektrisiteit tot gevolg gehad het. As ‘n vooraanstaande Amerikaanse wetenskaplike en een van die grondleggers van Amerika het Franklin tydens ‘n donderstorm ‘n sleutel aan ‘n vlieërsnoer vasgemaak en bewys dat statiese elektrisiteit en weerlig dieselfde ding was. Na hierdie historiese uitslag was mense gretig om die krag van elektrisiteit te probeer benut om hul huise op ‘n goedkoop en veilige manier te verlig in plaas van brandbare en gevaarlike olie- en gaslampe.
 • Die wêreld se eerste stroom- en elektriese motor deur Faraday
  Michael Farady het vinnig vooruit na 1831 besef dat ‘n elektriese stroom geproduseer kan word deur ‘n magneet deur ‘n koperdraad te lei. Hierdie wonderlike ontdekking het die grondslag gevorm van die hedendaagse elektrisiteit en hoe ons dit opwek, deur magnete en spoele koperdrade in groot kragsentrales. As gevolg van hierdie beginsel is beide die elektriese motor (waar elektrisiteit in beweging omgeskakel word) en die kragopwekker (waar beweging in elektrisiteit omgeskakel word) gebore.
 • Thomas Edison: Die uitvinding van die gloeilamp
  As een van die grootste uitvinders wat ooit geleef het, het Thomas Edison aan elektrisiteit begin werk en in 1879 die wêreld se eerste gloeilamp (die geel warm lig) wat tot vandag toe nog gebruik word, lewendig gemaak. As gevolg van hierdie uitvinding is die hele gasbeligtingsbedryf verouderd begin en Edison het sy eie onderneming begin om sy gloeilamp-uitvinding na elke uithoek van Amerika te vervaardig en te versprei.
 • Die wêreld se eerste moderne kragnetwerk
  Alhoewel elektrisiteit opgewek en vervoer kon word, moes dit gebruik word op die oomblik dat dit verbruik word, aangesien opberging (selfs tot vandag toe) baie duur is en beperk is. Samuel Insull het in die vroeë 1900’s ‘n geleentheid gesien om massa-doeltreffendheid in produksie en verbruik bymekaar te bring. Hy het al die kleiner kragopwekkers gekonsolideer en verkies om elektrisiteit op te wek deur groter en doeltreffender kragopwekkers wat deur General Electric vervaardig word.
 • Die verskuiwing na alternatiewe en hernubare energieë
  Namate die dekades verder verloop het, is die grootste deel van die opwekking van fossiele brandstof gedoen, van steenkool tot stookolie. Met hierdie tradisionele metodes vir die opwekking van elektrisiteit kom daar egter ‘n toename in koolstofvoetspoor en die vrystelling van kweekhuisgasse. Die wêreld het begin fokus op hernubare energie soos windkrag en waterkrag. Albei is sedert die vroeë 1900’s in gebruik, maar dit is eers in die vroeë dertigerjare met die oprigting van die Hooverdam toe waterkrag regtig vlug gevat het en in die vyftigerjare vir windkrag, toe die eerste elektrisiteitsnetverbinde windturbine ‘n werklikheid geword het. .
 • Tesla Motors – Elektriese motors en batterye
  Namate ons in die rigting van 2020 beweeg met nuwe deurbrake wat elke jaar plaasvind, word elektrisiteit ingespan op maniere waarop min mense kon dink. Neem Tesla, byvoorbeeld: die maatskappy het ‘n rewolusie getoon in die manier waarop ons ry deur hul elektriese motorreeks uit te dink wat oor lang afstande spog, ‘n gladde en stil rit, sowel as gratis herlaai van elektrisiteit by een van hul laaistasies! Daarbenewens begin Tesla ook die stoor van elektrisiteit haalbaar en koste-effektief maak vir die gemiddelde gesinshuis. Met hul Powerwall-reeks kan gesinne elektrisiteit en krag op die netwerk stoor wat later tydens kragonderbrekings gebruik kan word om die ligte, die lugversorger aan die gang te hou en die yskas koel te hou.

KRAGSISTEME

wat hou die kurrikulum in?

Veiligheid
Instrumente
Basiese elektrisiteit
Kragbronne
Elektroniese komponente
Huishoudelike installasies
Magnetisme

Veiligheid
Instrumente
Gelykstroommasjiene
Enkelfase wisselstroom opwekking
Enkelfase wisselstroom transformators
RLC
Kontrole-en-beheer
Enkelfase Motors
Kragbronne

Veiligheid
RLC
Driefase wisselstroom opwekking
Driefase transformators
Driefase motors-en-aansitters
Programmeerbare Logiese Beheertoestelle

POWER SYSTEMS

what does the curriculum entail?

Safety
Tools
Basic Electricity
Power Sources
Electronic Components
Domestic Installations
Principles of Magnetism

Safety
Tools
Direct Current Machines
Single-phase Alternate Current Machines
Single-phase Transformer
RLC
Control Devices (protective)
Single-phase motors
Power Supplies

Safety
RLC
Three Phase Alternate Current Generation
Three Phase Transformer
Three Phase Motor and Starters
Programmable Logic Controllers

DIGITAAL

wat hou die kurrikulum in?

Veiligheid
Instrumente
Basiese Elektrisiteit
Kragbronne
Electroniese Komponente
Logika
Magnetisme
Kommunikasiestelsels

Veiligheid
Instrumente
Golfvorme
RLC
Halfgeleiertoestelle
Kragbronne
Versterkers
Sensors en Omsetters
Kommunikasiestelsels

Veiligheid
Halfgeleier toestelle
Skakelkringe
Digitale- en sekwensiële toestelle
Mikrobeheerders

DIGITAL

what does the curriculum entail?

Safety
Tools
Basic Electricity
Power sources
Electronic Components
Logics
Principles of Magnetism
Communication Systems

Safety
Tools
Wave Forms
RLC
Semiconductors
Power Supplies
Amplifiers
Sensor and Transducers
Communication Systems

Safety
Semiconductor Devices
Switching Circuits
Digital and Sequential Devices
Microcontrollers