Tegnies MEGANIES

MEGANIESE TEGNOLOGIE
MECHANICAL TECHNOLOGY

Ons kurrikulum vir
Meganiese Tegnologie bestaan uit
twee kernkomponente.

Our Mechanical Technology
curriculum consist of two
core components.

Hierdie vak fokus op die tegnologiese proses (probleemoplossing) van ontwerp tot die maak van ‘n praktiese oplossing.

Daar word van vervaardigingsmetodes soos draaiwerk, sweiswerk en die onderhoud en eienskappe van materiaal en produkte geleer.

Motorwerktuigkunde:
Die sillabus sluit in: kragte, bediening van motors, elektriese komponente van motors, werking van enjins.

Pas en draaiwerk:
Die sillabus sluit in: Mikrometers, wrywing, DRO programmering, Meganismes, Bore, Spoedberekeninge ens.

Sweis en Metaalbewerking:
Die sillabus sluit in: elektriese komponente, sleutels en gebit, verskillende voegvorms en metale.

This subject focuses on the technological process (problem solving) from design to making a practical solution.

Manufacturing methods such as turning, welding and the maintenance and properties of materials and products are taught.

Car mechanics:
The syllabus includes: forces, operation of motors, electrical components of motors, operation of engines.

Fitting and turning:
The syllabus includes: Micrometers, friction, DRO programming, Mechanisms, Drills, Speed calculations etc.

Welding and Metalworking:
The syllabus includes: electrical components, keys and teeth, different joint shapes and metals.

Meganies
MOTOR WERKTUIG

Wanneer jy na Graad 12 by Tommies uitstap, sal jy die volgende kennis hê.

 • Veiligheid

  Jy sal instaat wees om veilige en gevaarlikke optrede en toestande te identifiseer.

  Persoonlikke higiёnmetodes toe te pas. Basiese noodhulpmaatreёls demonstreer. BGV- wet en regulasieste ontleed waar van toepassing op verskillende masjiene.
  Basiese werkwinkel uitleg demonstreer. Verantwoordelikheid op werknemer en werkgewer.
  Menseregte

 • Gereedskap

  Werking en funksies van gereedskap.
  Werking en funksies van afmerk gereedskap.
  Werking en funksie van diagnostiese toerusting.

 • Enjins

  Twee en vierslag-binnebrandenjins Krukasse Turbo en superaanjaers Kompressieontstsekings-enjins Inspuiters Kleppe DRKR stelsels

 • Hegtingsmetodes

  Skroefdraadsny
  Halfpermanente lasse

 • Kragte

  Basiese berekenings van kragte, momente en spanning.
  Basiese berekenings van arbeid, drywing, wringkrag en kompressie verhouding.
  Basiese berekenings van aangegewe vermoё, remdrywing, meganiese doeltreffenheid, slag, silinderboor, ontbrandingskamervolume.
  Meting van enjin komponente

 • Instandhouding

  Gevolge van gebrek in instandhouding. Oorsake van wanfunksie van gereedskap te identifiseer.
  Doel en werking van rat,wiek en rotoroliepompe. Oliebeheermetodes.
  Diens van voertuig.
  Defekete te diagnoseer deur gebruik te maak van die gasontleder, kompressietoetser, silinderlektoetser en druktoetser.

 • Materiale

  Ferro en nie-ferro legerings.
  Funksie en doel van aanlegte.
  Eienskappe van ingenieursmateriale.
  Materiale te identifiseer deur gebruik te maak van klinktoets, buigtoets, vyltoets en masjineringstoets.
  Metodes om metaal eienskappe te verbeter met verhitting en verkoeling.

 • Terminologie

  Samestelling werking en funksie van handratkas, ratte, asse, seёls, pakstukke, sinchroniseereenheid, selektormeganisme en meersnelheidshandratkas.

 • Stelsels-en-beheer

  Remskoene.
  Multimeter.
  Basiesemetings.
  Werking en funksie van eindaandrywings, aandrywingstelsels, hidrouliese remme, asse, stuurstelsles, vering, skokbrekers.
  Outomatieseratkas.
  Stuurgeometrie.
  Diagnostiese skandeerder.

Mechanical
AUTOMOTIVE

When you leave Tommies after Grade 12 you will have the following knowledge.

 • Safety

  Identify safe and hazardous acts and conditions Apply personal hygiene methods Knowledge of basic first aid measures Analysing the OHS Act and regulations Workshop layouts Duties of employers and employees Human rights in the workplace

 • Tools

  Principles and function of tools.
  Principles and function of marking instruments.
  Principles and function of diagnostic equipment.

 • Engines

  Two and four stroke internal combustion engines.
  Crankshaft.
  Turbo and supercharges.
  CI engines.
  Injectors.
  Valves.
  CVVT systems.

 • 4. Joining methods

  Hand threading
  Semi permanent joints

 • Forces

  Basic calculations to determine forces, moments and stress.
  Basic calculations to determine work, power, torque and compression ratio.
  Basic calculations to determine indicated power, brake power, mechanical efficiency, measure stroke, measure cylinder bore and measure combustion chamber volume.
  Measuring engine components

 • Maintenance

  Outcome of lack of maintenance.
  Causes of malfunction on equipment.
  Purpose and operation of gear, vane and rotor oil pumps.
  Oil control methods.
  Servicing of vehicles.
  Diagnose faults by using the gas analyser, compression tester, cylinder leakage tester and pressure testers.

 • Materials

  Ferrous and non ferrous alloys.
  Function and purpose of steel plants.
  Properties of engineering materials.
  Identify materials by using the sound .test, bending test, filling test and machining test.
  Methods to enhance the properties of steel by heating and cooling.

 • Terminology

  Construction, function and operation of manual gearbox, gears, shafts, seals gaskets, synchronising unit, selector mechanism and multi-speed manual gearbox.

 • Systems and control

  Brake pads
  Multimeter
  Basic measurements
  Principles and function of final drives, drive systems, hydraulic brakes, axles,
  steering systems, suspension
  Steering geometry
  Diagnostic scanner

1.  – BA. Graad
– Motor dinamika
– Motor-elektronika
– Enjinonderdele
– Dieselenjinteorie
– Alternatiewe energiebronne
– Brandstof-stelsels
– Kragstelsel-dinamika
2. Meestersgraad
– Ontwerp-en-vervaardiging
– Energie en omgewing
– Materiale
– Kragstasie
– Dinamika en beheer
– Elektronika-en rekenaarsagteware
– Ergonomie

1. Bachelors Degree
– Automotive dynamics
– Automotive electronics
– Engine parts
– Diesel engine theory
– Alternative energy sources
– Feul cell systems
– Powertrain dynamics
2. Masters Degree
– Design and manufacturing
– Energy and environment
– Materials
– Noise and vibration
– Powertrain
– Dynamics and control
– Electronics and computer software
– Ergonomics

Pas en Masjienering

Fitting & Machining

‘n Passer en draaier is verantwoordelik daarvoor om planne en sketse te bestudeer om sodoende masjienparte saam te stel, in mekaar te pas en te vervaardig.

Hierdie person is dan ook verantwoordelik daarvoor om masjiene in stand te hou en te herstel.

 

Draaiwerk is ‘n prosses waar ‘n snygereedskapstuk, hoofsaaklik ‘n nie-roterende gereedskapstuk, liniêr beweeg terwyl die werkstuk roteer.

Draaiwerk kan of met die hand gedoen word deur middel van ‘n draaibank of dit kan gedoen word deur ‘n outomatiese draaibank.

In vandag se tyd is die bekendste tiepe outomatiese draaibank die “computer numerical control”, beter bekend as die CNC masjien.

Wanneer jy ‘n rou stuk material het kan jy dit dan in die draaibank sit en deur middel van die snygereedskap heen en weer sny om die presiese diameter en dieptes op die werkstuk te kry.

Draaiwerk op ‘n werkstuk kan of buite afmetings gesny word of binne afmeteings.

Die prossese wat uitgevoer kan word op die draaibank, wat gesien word as een van die oudste masjien gereedskap, is die volgende tiepes: reguit snywerk, tapse draaiwerk, profile snywerk of skroefdraadsnywerk.

Hierdie prossese kan vir jou ‘n wye verskeidenheid vorms verskaf soos, keëlvorm, kurwes of groewe op werkstuk. Oor die algemeen gebruik draaibanke enkelpunt snygereedskap.

Freeswerk werk op die beginsel van roterende beweging. ‘n Freessnyer draai hier op ‘n as en die werkstuk word dan deer die snyer gevoer wat dan snysels van die werkstuk af verwyder om ‘n snit te voltooi.

Hieride is ‘n rowwe afwerking van ‘n werkstuk wat beteken dat ‘n werkstuk nooit heertemal glad afgewerk sal wees nie al bekyk jy die werkstuk met ‘n mikroskoop, daar sal altyd vyl merkies wees.

Die Pas- en Masjienering kursus is bedoel vir individue wie se pligte insluit om ingenieursmetings, berekeninge, beplanningsaktiwiteite, ‘n reeks snyprosesse, tekeninge en uitmerk, hou aandrywings toestelle in stand, en presisiewerk om draaibanke en freesmasjiene te gebruik.

 

Moontlike loopbaan geleenthede:
• Meganiese ingenieur
• Meganiese Passer
• Passer en Draaier
• Masjienerings Passer
• Instandhoudings Passer
• Gereedskaps maker

Die werksomstandighede waarin ‘n passer en draaier werk, het veeleisende aspekte.

Is u bereid en in staat om onder die volgende omstandighede te werk?

• Passer en draaiers spandeer baie tyd om te staan, buig en hurk, wat uitputtend kan wees
• Daar word soms van hulle verwag om lang ure te werk, ook gedurende die nag en gedurende openbare vakansiedae.
• Die werksomstandighede kan dikwels lawaaierig, vuil, druk en gevaarlik wees, wat beteken dat daar baie aandag aan en bewustheid van veiligheid nodig is.

A fitter and turner is responsible for studying blueprints, plans, and drawings to be able to construct, assemble, manufacture, and fit parts of machines.

This person is also responsible for maintaining and repairing different types of machinery.

Turning is a machining process in which a cutting tool, typically a non-rotary tool bit, moves more or less linearly while the work piece rotates.

Turning can be done manually, in a traditional form of lathe, or by using an automated lathe.

Today the most common type of such automation is computer numerical control, better known as CNC.

When turning, a piece of relatively rigid material is rotated and a cutting tool is traversed along axes of motion to produce precise diameters and depths. Turning can be either on the outside of the cylinder or on the inside (also known as to produce tubular components of various geometries.

The turning processes are typically carried out on a lathe, considered to be the oldest machine tools, and can be of four different types, namely straight turning, taper turning, profiling or external grooving.

These types of turning processes can produce various shapes of materials such as straight, conical, curved or grooved work pieces. In general, turning uses simple, single-point cutting tools.

Milling operates on the principle of rotary motion. A milling cutter is spun about an axis while a work piece is advanced through it in such a way that the cutters are able to shave chips of material.

This non-continuous cutting operation means that no surface cut by a milling machine will ever be completely smooth; at a very close level (microscopic for very fine feed rates), it will always contain regular ridges.

The Fitting and Machining pathway course is for individuals whose duties include performing engineering measurements, calculations, planning activities, a range of cutting processes, use drawings and mark out, maintain drives, and precision work, use lathes and mills.


Possible career opportunities for graduates include:
• Mechanical Engineer
• Fitter Machinist
• Fitter and Turner
• Mechanical Fitter
• Maintenance Fitter
• Tool and Die Maker

The working conditions that a fitter and turner works in have demanding aspects. Are you willing and able to work in the following conditions?


• Fitters and turners spend a lot of time standing, bending, and crouching, which can be tiring.
• They are sometimes expected to work long hours, including during the night and over public holidays.
• The working conditions can often be noisy, dirty, crowded, and dangerous, meaning a lot of attention to and awareness of safety is needed.