Tegnies SIVIEL

SIVIELE TEGNOLOGIE
CIVIL TECHNOLOGY

BOU
Wêrelde

BUILD
Worlds

Ons kurrikulum vir
Siviele Tegnologie bestaan uit
drie kernkomponente.

Our Civil Technology
curriculum consist of three
core components.

SIVIELE DIENSTE

CIVIL SERVICES

Belangrike ontwikkeling het in die siviele ingenieurswese in die eerste helfte van die 20ste eeu plaasgevind, hoewel daar min opvallende innovasies was.

Vorderingstegnieke vir grootskaalse konstruksie het baie skouspelagtige wolkekrabbers, brûe en damme regoor die wêreld opgelewer, maar veral in die Verenigde State.

Die stad New York het sy kenmerkende horison silhoeët verkry, gebou op die ontginning van staalrame en gewapende beton. Konvensionele metodes om in baksteen- en messelwerk te bou, het in die 1800’s die grense van haalbaarheid bereik in kantoorblokke tot 16 verdiepings hoog, en die toekoms lê met die skeletraam of hokkonstruksie wat in die 1880’s in Chicago ontwikkel was.

Die belangrike bestanddele vir die nuwe hoë geboue of wolkekrabbers wat gevolg het, was oorvloedige goedkoop staal — vir kolomme, balke en kappe — en doeltreffende passasiershysers.

Important development occurred in civil engineering in the first half of the 20th century, although there were few striking innovations.

Advancing techniques for large-scale construction produced many spectacular skyscrapers, bridges, and dams all over the world but especially in the United States. The city of New York acquired its characteristic skyline, built upon the exploitation of steel frames and reinforced concrete.

Conventional methods of building in brick and masonry had reached the limits of feasibility in the 1800s in office blocks up to 16-stories high, and the future lay with the skeleton frame or cage construction pioneered in the 1880s in Chicago.

The vital ingredients for the new tall buildings or skyscrapers that followed were abundant cheap steel—for columns, beams, and trusses—and efficient passenger elevators.

• Argitektoniese Tegnologie
• Konstruksie
• Siviele Ingenieur
• Dreinerings Inspekteur
• Industrie Ontwikkeling
• Bourekenaar
• Pad konstruksie Ingenieur
• Sanitasie Ingenieur
• Stads Beplanner

● Architectural Technology
● Building Construction
● Civil Construction Engineer
● Drainage Inspection
● Industrial Designing
● Quantity Surveying
● Road Construction Engineering
● Sanitation Engineering
● Town Regional Planning

Van Siviele Dienste Leerder
tot Loodgieter

From Civil Services Learner
to Plumber.

‘n Loodgieter is ‘n beroep. Persone wat die beroep beoefen spesialiseer in die installering en onderhoud van waterwerke, rioolwerke, dreine en ander pypleiding.

Tipiese take wat ‘n loodgieter verrig sluit in:

• Installering van krane, pype en dreine;
• Skoonmaak van dreine en geblokte pype;
• Opspoor en herstel van lekkasies; en
• Installering van warmwater-toestelle (soos geisers).

 

Dit kan ‘n baie lonende loopbaan wees, soos blyk uit opnames wat daarop dui dat gelisensieerde professionele persone in die veld geneig is om hul hele loopbaan in die beroep te bly.

Baie gaan selfs deeltyds voort, verby die gewone aftree-ouderdom, en help die volgende generasie deur vakleerlingskappe en leergeleenthede te bied.

A plumber is a profession. Persons specializing in the installation and maintenance of waterworks, sewers, drains and other piping.

Types of tasks that a plumber performs:

• Installing of taps, pipes and drains.
• Cleaning of drains and block pipes.
• Trace and recover of leakages.
• Installing of warm water systems (Geysers)

This can be a very rewarding career, as evidenced by survey data that indicates that licensed profesiosnals in the field tend to remain in the profession for their entire career.

Many even continue part-time, well past the usual retirement age, helping the next generation by providing apprenticeships and learning opportunities.

HOUTWERK

WOODWORK

SIVIELE TEGNOLOGIE KONSENTREER OP DIE KONSEP EN BEGINSELS VAN DIE BOUBEDRYF EN DIE TEGNOLOGIESE PROSESSE DAARVAN.

DIT OMVOU OOK DIE VAARDIGHEDE EN DIE TOEPASSING VAN DIE WETENSKAPLIKE BEGINSELS.

HOUTWERK STREEF DAARNA OM DIE BOUBEDRYF TE VERBETER EN DIE KWALITEIT VAN DIE INDIVIDU EN DIE GEMEENSKAP TE VERGEMAKLIK ASOOK DIE VOORTBESTAAN VAN DIE OMGEWING TE BEWAAR.

HOUTWERK WERK HAND AAN HAND MET DIE KONSTRUKSIE BEDRYF EN FOKUS OP DIE STRUKTURE BV DAKKAPPE, VENSTERS, DEURE EN ENIGE GEDEELTES WAT VAN HOUT GEMAAK WORD ASOOK DIE ONDERSTEUNING VAN STRUKTURE SOOS BETONVLOERE, BETONTRAPPE, DAKKE EN BOEE.

CIVIL TECHNOLOGY FOCUSES ON CONCEPTS AND PRINCIPLES IN THE BUILT ENVIRONMENT AND ON THE TECHNOLOGICAL PROCESS. IT IMBRACES PRACTICAL SKILLS AND THE APPLICATION OF SCIENTIFIC PRINCIPLES.

WOODWORK AIMS TO CEATE AND IMPROVE THE BUILT ENVIRONMENT TO ENHANCE THE QUALITY OF LIFE OF THE INDIVIDUAL AND SOCIETY ALIKE AND TO ENSURE THE SUSTAINABLE USE OF THE NATURAL ENVIRONMENT .

WOODWORKING WORKS HAND IN HAND WITH CONSTRUCTION. IT FOCUSES ON STRUCTURES SUCH AS ROOF TRUSSES, WINDOWS, DOORS AND ANY PART OF A BUILDING THAT IS MADE OF TIMBER.

IT ALSO FOCUSES ON PROVIDING TEMPORARY SUPPORTING STRUCTURES TO CONSTRUCTION PERMANENT STRUCTURES SUCH AS CONCRETE FLOORS, STAIRS, ROOFS AND ARCHES.

  • SKRYNWERKER
  • KONSTRUKSIE BESTUURDER
  • ARGITEK
  • SIVIELE INGENIEUR
  • BOUREKENAAR
  • CARPENTER
  • CONSTRUCTION MANAGER
  • ARCHITECT
  • CIVIL ENGINEER
  • QUANTITY SEVEYOR

SIVIELE KOSNTRUKSIE

CIVIL CONSTRUCTION

Belangrike ontwikkeling het in die siviele ingenieurswese in die eerste helfte van die 20ste eeu plaasgevind, hoewel daar min opvallende innovasies was.

Vorderingstegnieke vir grootskaalse konstruksie het baie skouspelagtige wolkekrabbers, brûe en damme regoor die wêreld opgelewer, maar veral in die Verenigde State.

Die stad New York het sy kenmerkende horison silhoeët verkry, gebou op die ontginning van staalrame en gewapende beton. Konvensionele metodes om in baksteen- en messelwerk te bou, het in die 1800’s die grense van haalbaarheid bereik in kantoorblokke tot 16 verdiepings hoog, en die toekoms lê met die skeletraam of hokkonstruksie wat in die 1880’s in Chicago ontwikkel was.

Die belangrike bestanddele vir die nuwe hoë geboue of wolkekrabbers wat gevolg het, was oorvloedige goedkoop staal — vir kolomme, balke en kappe — en doeltreffende passasiershysers.

Important development occurred in civil engineering in the first half of the 20th century, although there were few striking innovations.

Advancing techniques for large-scale construction produced many spectacular skyscrapers, bridges, and dams all over the world but especially in the United States. The city of New York acquired its characteristic skyline, built upon the exploitation of steel frames and reinforced concrete.

Conventional methods of building in brick and masonry had reached the limits of feasibility in the 1800s in office blocks up to 16-stories high, and the future lay with the skeleton frame or cage construction pioneered in the 1880s in Chicago.

The vital ingredients for the new tall buildings or skyscrapers that followed were abundant cheap steel—for columns, beams, and trusses—and efficient passenger elevators.

1. BOU- EN BESTUURSINGENIEURSWESE
2. SIVIELE INGENIEURSWESE
3. GEOTEGNIESE INGENIEURSWESE
4. PROJEK-INGENIEUR
5. STRUKTURELE INGENIEUR
6. PROJEKBESTUUR
7. ARGITEKTUUR
8. BURGERLIKE TEGNIKUS
9. KONTRAKTEUR
10. TOESIGHOUER VIR DIE KONSTRUKSIEPLEK
12. BOUREKENAAR
13. BOU STRUKTURELE OPMEETER
14. BOUER

 

1. CONSTRUCTION AND MANAGEMENT ENGINEERING
2. CIVIL ENGINEERING
3. GEOTECHNICAL ENGINEERING
4. PROJECT ENGINEER
5. STRUCTURAL ENGINEER
6. PROJECT MANAGEMENT
7. ARCHITECTURE
8. CIVIL TECHNICIAN
9. CONTRACTOR
10. CONSRUCTION SITE SUPERVISOR
11. SITE AGENT
12. QUANTITY SURVEYER
13. BUILDING STRUCTURAL SURVEYOR
14. BRICKLAYER

 

5

Voordele van
Siviele Dienste

5

Benefits for studying
Civil Services

Bou kennis op in die Siviele industrie en meer spesifiek Loodgieter werk.

1

Builds knowledge for the Civil industry and more specific Plumbing work.

Leer om basiese Loodgieter werk in en om die huis te kan doen.

2

Teach you basic Plumbing work for in and around the house.

Ons leerders leer en bou goeie kennis op om met alle gereedskap stukke te werk wat gepaart gaan met Siviel en- loodgieter werk.

3

Our learners learn and build knowledge on how to work with tools that are related to Civil and Plumbing.

Leer om Tegniese Wiskunde toe te pas en meer vak spesifiek te kan werk.

4

Learn to do Technical Mathematics and to do more subject specific related work.

Ons bevorder goeie werksetiket in die werksplek. Dissipline speel ń groot rol,en ons wil vir werkgewers wys dat ons leerders goed voorbereid en opgevoed is.

5

We promote good workplace ethics. Discipline plays a big part and we need to show companies that our learners are well prepared

Interesting Civil
Engineering web-links

Interessante webskakels vir
Siviele Ingenieurswese