Tegnies IGO

Ingenieursgrafika en- Ontwerp
Engineering Graphics and Design

Ontwerp die toekoms

Design the future

Dit is ʼn internasionale erkende vak wat beide akademiese en tegniese toepassings het binne die konteks van Meganiese en Siviele Tegnologie.

It is an internationally recognized subject that has both academic and technical applications within the context of Mechanical and Civil Technology.

• Argitektuur
• Ingenieurswese:
   (Siviele, Meganiese, Lugvaart, Mariene, Landbou)
• Mynwese
• Industriële ontwerper
• Binnehuise ontwerper
• Landskap argitektuur
• Bourekenaar
• Boubedryfbestuur
• Stads- en streeksbeplanner
• Landmeters
• Grafiese illustreerder
• Juweelontwerper
• Modelbouer
• “ROT” tekenaar
• Tegnikus
• Vervaardiger
• Onderwyser
• Vakman
• Mediese tegnikus

• Architecture
• Civil, Mechanical, Aviation, Marine, Agricultural Engineering,
• Mining
• Industrial designer
• Interior designer
• Landscape architecture
• Quantity Surveyor
• Construction industry management
• Town and regional planner
• Surveyors
• Graphic illustrator
• Jewelery designer
• Model builder
• “ROT” artist
• Technician
• Manufacturer
• Teacher
• Craftsman
• Medical technician

• Kognitiewe ontwikkeling (visualisering, insig en perseptuele tekeninge)
• Vryhand sowel as instrumenttekeninge
• Eerstehoekse en Derdehoekse ortografiese projeksies
• Beskrywende meetkunde
• Projeksie metodes
• Praktiese tekeninge (Meganies en Siviel)
• Beginsels van ontwerp
• Beginsels van snitte
• Skaaltekeninge
• Isometriese tekeninge
• Perspektieftekeninge
• Helix en nokke
• Ontwikkelings
• Indringing en penetrasie van regte vaste liggame
• Rekenaar ondersteunings tegnologie “ROT”

• Cognitive development (visualization, insight and perceptual drawings)
• Freehand as well as instrument drawings
• First-angle and Third-angle orthographic projections
• Descriptive geometry
• Projection methods
• Practical drawings (Mechanical and Civil)
• Principles of design
• Principles of cuts
• Scale drawings
• Isometric drawings
• Perspective drawings
• Helix and cams
• Developments
• Intrusion and penetration of real solids

E.G.D

7 Reasons why.

 • Communicate ideas
  Communicate ideas graphically using drawing tools
 • Investigate concepts
  Investigate specific basic concepts and content within Mechanical, Civil and Electrical Technology
 • Develop skills
  Develop various instrument and freehand drawing techniques and skills.
 • Active Solutions
  Active learning takes place by solving technological problems with the help of graphic communication and creative means.
 • Start & complete
  Carry out projects using the design process
 • Apply knowledge
  Use and apply knowledge in a constructive manner
 • Think forward
  Develop positive attitudes, perceptions and aspirations to flow into engineering and technology careers.

I.G.O

7 Redes hoekom.

 • Kommunikeer idees
  Die geleentheid om idees grafies te kommunikeer deur gebruik te maak van tekeninstrumente.
 • Ondersoek konsepte
  Ondersoek spesifieke basiese konsepte en inhoud binne die Meganiese, Siviele en Elektriese Tegnologie.
 • Ontwikkel vaardighede
  Ontwikkel verskeie instrument- en vryhand vaardighede.
 • Aktiewe oplossings
  Aktiewe leer vind plaas deur die oplos van tegnologiese probleme met behulp van grafiese kommunikasie en kreatiewe wyse.
 • Begin & voltooi.
  Projekte uit te voer deur gebruik te maak van die ontwerpproses
 • Pas kennis toe.
  Kennis te gebruik en toe te pas op ʼn konstruktiewe wyse.
 • Toekomsgerig.
  Ontwikkel positiewe houdings, persepsies en aspirasies om voort te vloei in ingenieurs- en tegnologiese beroepe.

Die I.G.O- Leerder…

The E.G.D Student…

Compulsory E.G.D. Drawing Tools

Verpligte I.G.O. Tekeninstrumente