Strive not only to be a success, but to be of value.

Streef nie net daarna om 'n sukses te wees nie, maar om ook van waarde te wees.

Our Vision

Our vision is to educate our children so they can achieve their fill potential and become well-adjusted adults who will serve their communities and take their places as loyal citizens of this land. As part of our task, parents, teachers and the community should for a partnership and work in the interests of the school in general and each child in particular. We see our school not only as part of technical schools, but also as a leader in the education community of our country and the attainment of high standards.

Ons Visie

Om die kinders in totaliteit op te voed tot gebalanseerde volwassenes, wat as diensbare lede van die samelewing en as goed aangepaste burgers van ons land hulle plek in Suid Afrika kan volstaan. As deel van hierdie taak gaan personeel, ouers en die gemeenskap in ‘n samewerkings vennootskap hande vat, tot voordeel van ons skool in die algemeen en elke kind in die besonder. Ons sien ons skool, nie alleen as deel van die tegniese skole nie, maar in die onderwysgemeenskap van ons land, as leier en handhawer van hoë standaarde.

Our Mission

To achieve our vision, we propose the following as our school’s mission:

 1. A well-motivated teaching staff who are developed and utilized to the maximum and who through good human relations and communication, function effectively
 2. The creation of a dynamic, educational program, which offers pupils ample opportunities to develop creatively.
 3. The promotion of ongoing parent participation and continued interests in all facets of the school via good communication and the fostering of a healthy partnership.
 4. The formation of a school environment in which each pupil can attain his/her full potential in the field of academics, social interaction, sport, culture, leadership and religion.
 5. To foster mutual involvement between the school and the private sector for the benefit of our children.
 6. Putting our motto into practice: “Labor omnia vincit” (Work conquers everything)

Ons Missie

Om ons visie te verwesenlik stel ons die volgende as ons skool se missie:

 1. ‘n Goed gemotiveerde onderwys korps wat maksimaal ontwikkel en benut word en wat deur goeie menseverhoudings en kommunikasie effektief funksioneer.
 2. Die skep van ‘n dinamiese opvoedende onderwysprogram, waarbinne die leerder ruim geleenthede gebied word om kreatief en innoverend te ontwikkel.
 3. Die bevordering van voortdurende ouer belangstelling en betrokkenheid in alle fasette van die skool deur middel van goeie kommunikasie en die uitbou van ‘n gesonde vennootskap.
 4. Deur die skep van ‘n skoolomgewing waarbinne elke leerling sy/haar potensiaal op akademiese, sosiale-, sport-, kultuur-, leierskap- en godsdienstige terrein kan ontwikkel.
 5. Deur ‘n wedersydse betrokkenheid tussen skool en die privaatsektor doelbewus na te streef tot voordeel van ons kinders.
 6. Deur ons leuse uit te leef: “Labor omnia vincit” (Arbeid oorwin alles)