Wiskunde

WISKUNDE
MATHEMATICS

Wat is Wiskunde?

Wiskunde is ʼn universele taal. Dit is ʼn manier van kommunikeer en word gebruik om te illustreer, vertolk, voorspel en te verduidelik.


Wiskunde is ʼn kreatiewe vak wat leerders die kans bied om self te ontdek, te ontwerp, te modelleer en te argumenteer.


Wiskunde ontwikkel die noodsaaklike getalvaardighede wat leerders in staat stel om hul omgewing, die natuur en die moderne tegnologiese wêreld te verstaan en daaroor te kommunikeer, abstrak te dink en probleme op te los.
Wiskunde bied die kans om iets bo alle twyfel te bewys deur logiese deduktiewe bewysvoering.


Wiskunde oorskry kultuurgrense omdat die mensdom as geheel bygedra het tot die ontdekking en ontwikkeling daarvan en nog steeds doen.

What is Mathematics?

Mathematics is a universal language. It is a way of communicating and is used to illustrate, interpret, predict and explain.

Mathematics is a creative subject that gives learners the opportunity to discover, design, model and argue for themselves.

Mathematics develops the essential number skills that enable learners to understand and communicate about their environment, nature and the modern technological world, think abstractly and solve problems.
Mathematics offers the chance to prove something beyond all doubt through logical deductive proof.

Mathematics transcends cultural boundaries because mankind as a whole has contributed to its discovery and development and still does.

Our Mathematics Team | Ons Wiskunde Span

Mr. | Mnr. A. Louwrens

Mr. | Mnr. A. Louwrens

Waarnemende Vakhoof / Acting HOD

Tegniese Wiskunde | Wiskunde | Technical Mathematics | Mathematics

Ms. | Mej. A. Jordaan

Ms. | Mej. A. Jordaan

Onderwyser / Teacher

Wiskunde ::|:: Mathematics:

Ms. | Mej. L. Friedenthal

Ms. | Mej. L. Friedenthal

Onderwyser / Teacher

Wiskunde ::|:: Mathematics:

Ms. | Mej. M. Venter

Ms. | Mej. M. Venter

Onderwyser / Teacher

Wiskunde ::|:: Mathematics:

Mrs. | Mev. S Schmahl

Mrs. | Mev. S Schmahl

Onderwyser / Teacher

Wiskunde ::|:: Mathematics:

Mr. | Mnr. C. Mohale

Mr. | Mnr. C. Mohale

Onderwyser / Teacher

Wiskunde ::|:: Mathematics:

Mrs. | Mev. V. van den Bergh

Mrs. | Mev. V. van den Bergh

Onderwyser / Teacher

Tegniese Wiskunde | Technical Mathematics

Wiskunde is die poësie van logiese denke.

Tommies bied aan:

WISKUNDE

Graad 8-9
Wiskunde Verpligtend

Graad 10-12
Wiskunde of Tegniese Wiskunde

WISKUNDE

Onderwerpe

 • Algebra en vergelykings
 • Getalpatrone, rye en reekse
 • Getallestelsels (Binere getalle)
 • Finansies, Groei en Verval
 • Funksies en Grafieke
 • Differensiaalrekening
 • Integrasie
 • Waarskynlikheid
 • Statistiek
 • Analitiese Meetkunde
 • Trigonometrie
 • Euklidiese Meetkunde
 • Meting
 • Sirkels, hoeke en hoekbeweging
TEGNIESE WISKUNDE

Onderwerpe

 • Algebra en vergelykings
 • Getalpatrone, rye en reekse
 • Getallestelsels (binêre getalle)
 • Finansies, Groei en Verval
 • Funksies en Grafieke
 • Differensiaalrekening
 • Integrasie
 • Waarskynlikheid
 • Statistiek
 • Analitiese Meetkunde
 • Trigonometrie
 • Euklidiese Meetkunde
 • Meting
 • Sirkels, hoeke en hoekbeweging

ONS WISKUNDE DEPARTEMENT SE VISIE

Om leerders te bemagtig om hul volle potensiaal te bereik, sodat hulle ʼn verskil kan maak in die gemeenskap.

ONS WISKUNDE DEPARTEMENT SE MISSIE

• ʼn Gemotiveerde personeelkorps wat maksimaal ontwikkel en benut word en wat deur goeie menseverhoudings- en kommunikasie effektief kan funksioneer.

• ʼn Dinamiese opvoedkundige program waarin leerders legio geleenthede kry om kreatief te ontwikkel.

• ʼn Skoolomgewing waar elke leerling sy/haar volle potensiaal op akademiese gebied, sosiale interaksie, sport, kulturele akker, leierskap en geloof kan bereik.

• Wedersydse betrokkenheid tussen die skool en die gemeenskap tot voordeel van ons leerders.

• Die uitleef van ons leuse: “LABOR OMNIA VINCIT” (Werk oorwin alles)

WAT KAN JY MET WISKUNDE DOEN?

 • Rekenmeester
 • Aktuaris
 • Rekenaarprogrammeerder
 • Dokter
 • Ingenieur
 • Beleggingsbestuurder
 • Prokureur
 • Owerheidsnavorsing
 • Lugvaart
 • Teoretiese wiskundige
 • Wiskundige
 • Numeriese ontleder
 • Statistikus
 • Onderwyser
 • Marknavorser
 • Stelselontleder
 • Bankwese
 • Owerheidsnavorsing

WAT KAN JY MET TEGNIESE WISKUNDE DOEN?

Wil jy ‘n ambagsman word?

Dan is Tegniese Wiskunde vir jou.

Hierdie vorm van Wiskunde berei leerders voor op loopbane soos ‘n elektrisiën, meulenaar, draaier en loodgieter, ens.

Jy sal leer om Wiskundige metodes toe te pas om dinge soos piekstroomvloei in ‘n wisselstroomnetwerk te bereken, asook integrasie en differensiasie – dit beteken ook om te weet hoe om gedeeltelike breuke toe te pas.

Met ander woorde, dit is suiwer Wiskunde op ‘n praktiese manier – dit word ook Toegepaste Wiskunde genoem, omdat jy moet weet hoe u die metodes kan toepas op werklike probleme, in teenstelling met die oplossing van eerste beginsels.

Voordeel: Daar is ‘n aanvraag na tegniese vaardighede in Suid-Afrika.

Nadele: Dit verleen vrystelling tot geselekteerde Universiteite en Tegniese Kolleges.

Wanneer Wiskunde

taai

raak

WISKUNDEONDERSTEUNING
SENTRUM

Ons het ook ‘n webtuiste geskep sodat die ekstra Wiskunde nie beperk is tot die sentrum nie, maar dat elke Tommie met sy/haar unieke uitdagings toegang kan hê tot die lesse van die huis af.

Interesting MATH Museums

MoMath, die Nasionale Wiskundemuseum, is ‘n bekroonde museum wat die rol van wiskunde beklemtoon om die patrone en strukture rondom ons te belig.
3D-XplorMath is ‘n gratis program vir Wiskundige Visualisering. Die program bied homself aan as ‘n reeks galerye van verskillende kategorieë interessante wiskundige voorwerpe, wat wissel van planêre en ruimtekrommes tot veelvlakke en oppervlaktes tot gewone en gedeeltelike differensiaalvergelykings en fraktale.

Die finale tuiste van Sigmund Freud, die stigter van psigoanalise, en sy dogter Anna Freud, ‘n baanbrekende kinderpsigoanalis.

Honderd jaar gelede het Sigmund Freud ‘n wêreldwye pandemie beleef. Hierdie nuwe uitstalling ondersoek die ooreenkomste tussen Freud se ervaring van die Spaanse griep en die COVID-19-pandemie in 2020.

Tommies offer:

MATHEMATICS

Grade 8-9
Mathematics madatory

Grade 10-12
Mathematics or Technical Mathematics

Gr.8 & 9 Mandatory

MATHEMATICS
Gr. 8-12

Components:

 • Algebra and equations
 • Number patterns, rows and sequences
 • Number systems (Binary numbers)
 • Finance, Growth and Decay
 • Features and Graphs
 • Differential calculus
 • Integration
 • Probability
 • Statistics
 • Analytical geometry
 • Trigonometry
 • Euclidean Geometry
 • Measurement
 • Circles, angles and angular motion

Gr. 10-12 Subject Choice

TECHNICAL MATHEMATICS
Gr. 10-12

Components

 • Algebra and equations
 • Number patterns, rows and sequences
 • Number systems (Binary numbers)
 • Finance, Growth and Decay
 • Features and Graphs
 • Differential calculus
 • Integration
 • Probability
 • Statistics
 • Analytical geometry
 • Trigonometry
 • Euclidean Geometry
 • Measurement
 • Circles, angles and angular motion

OUR MATHEMATICS DEPARTMENT’S VISION

To empower learners to reach their full potential so that they can make a difference in the community.

OUR MATHEMATICS DEPARTMENT’S MISSION

• ʼn Motivated staff corps that is maximally developed and utilized and that can function effectively through good human relations and communication.

• ʼn Dynamic educational program in which learners get ample opportunities to develop creatively.

• A school environment where each learner can reach his / her full potential in the academic field, social interaction, sport, cultural field, leadership and religion.

• Mutual involvement between the school and the community for the benefit of our learners.

• Living out our motto: “LABOR OMNIA VINCIT” (Work conquers all)

WHAT CAN YOU DO WITH MATHEMATICS ?

 • Accountant
 • Actuary
 • Computer programmer
 • Doctor
 • Engineer
 • Investment Manager
 • Lawyer
 • Government Research
 • Aircraft industry
 • Theoretical mathematical
 • Mathematician
 • Numerical Analyzer
 • Statician
 • Educator
 • Market Researcher
 • Systems Analyst
 • Banking
 • Space Engineer

WHAT CAN YOU DO WITH TECHNICAL MATHEMATICS ?

Do you want to become an artisan?

Then, Technical Mathematics is for you.

This form of Mathematics prepares learners for careers such as an electrician, millwright and plumber, etc.

You will learn to apply Mathematical methods to calculate things like peak current flow in an alternating current network, as well as integration and differentiation – this also means knowing how to apply partial fractions.

In other words, it’s pure Mathematics in a practical way – it’s also called Applied Mathematics, because you need to know how to apply the methods to real problems, as opposed to solving Mathematical principles.

Advantage: There is a demand for technical skills in South Africa.

Disadvantage: It grants exemption to selective universities and technical colleges.

When Math gets

STICKY

MATHEMATICS SUPPORT CENTRE.

We have also created a website so that the extra Mathematics is not limited to the Centre, but that each Tommie with his / her unique challenges can have access to the lessons from home.

Interesting MATH Museums

MoMath, the National Museum of Mathematics, is an award-winning museum that highlights the role of mathematics in illuminating the patterns and structures all around us.

3D-XplorMath is a freely available Mathematical Visualization program.
The program presents itself as series of galleries of different categories of interesting mathematical objects, ranging from planar and space curves to polyhedra and surfaces to ordinary and partial differential equations, and fractals.

The final home of Sigmund Freud, the founder of psychoanalysis, and his daughter Anna Freud, a pioneering child psychoanalyst.

One hundred years ago, Sigmund Freud lived through a global pandemic. This new exhibition explores the similarities between Freud’s experience of the Spanish Flu and 2020’s COVID-19 pandemic.