Ons Amptelike Sportsoorte | Our Official Sports

Belangrike Doelwitte van Sport

 • Om trots, respek en burgerskap by die leerders te kweek deur goed georganiseerde sport.
 • Om selfvertroue by die leerders te ontwikkel deur middel van sport.
 • Om lojaliteit by leerders te kweek teenoor sy/haar span, skool en land.
 • Om goeie gesonde gesindheid by leerders, deur middel van sport, te ontwikkel.
 • Om bande met buurskole en ander skole te vorm en te onderhou.
 • Om dit moontlik te maak vir leerders wat in sport presteer om die hoogste sport te bereik.
 • Die doel van sport is om deelname te bevorder met die oog op ontwikkeling van talente. Elke deelnemer moet die geleentheid kry om buitemuurse aktiwiteite te beoefen en te geniet.
 • Die wenmotief mag nooit die gees van deelname oorskadu nie.

Important Goals of Sport

 • To cultivate pride, respect and citizenship in the learners through well-organized sport.
 • To develop the confidence of the learners through sport.
 • To cultivate loyalty in learners towards his / her team, school and country.
 • To develop a good healthy attitude in learners, through sport.
 • To form and maintain ties with neighboring schools and other schools.
 • To make it possible for learners who excel in sport to achieve the highest sport.
 • The purpose of sport is to promote participation with a view to developing talents. Each participant should be given the opportunity to practice and enjoy extracurricular activities.
 • The winning motive must never overshadow the spirit of participation.
 • Atletiek is aanvanklik aan die begin van die jaar (Jan- einde Feb.). Gedurende die tydperk neem atlete aan ten minste 3-4 byeenkomste en 1 Interhoër deel.
 • Bokkesport en bokkelandloop word ook aan die begin van die seisoen gereël en word dan as ‘n instrument gebruik om spankeuses te maak.
 • Atlete wat goed presteer en wat kwalifiseer vir deelname aan Limpopo of SA ’s, kan aanhou tot einde April wanneer die Kampioenskappe plaasvind.
 • Marius Lengton (Oktober) is ‘n jaarlikse byeenkoms wat TN aanbied en atlete neem dan daaraan deel. Dit vorm deel van die voorseisoen vir die volgende jaar.
 • TN neem ook elke jaar deel aan die skole TOP 10 (PTA) indien daar genoeg kompeterende atlete is wat die kwalifiseer vir deelname.
 • Gholf vind plaas in die 2de kwartaal.
 • Dit word Vrydae gespeel en skole van Limpopo vorm deel van die liga.
 • Daar is jaarliks ‘n Interhoërliga waaraan spelers moet deelneem en die skool wat die Interhoër-atletiek aanbied, is die skool wat die Interhoër gholf moet aanbied.
 • Spelers moet geaffilieer wees by ‘n gholfklub om deel te kan neem aan die skoleliga.
 • Proewe sal gehou word aan die begin van seisoen (indien daar genoeg spelers is) en van daar sal liga-inskrywings bepaal word.
 • Ons Krieketliga skop die 3de kwartaal af.
 • Voorseisoen begin reeds einde van 2de kwartaal.
 • Spanne word gekombineer afhangende van die hoeveelheid spelers (0/15 en 1ste).
 • Toere kan gedurende die Junie-vakansie plaasvind.
 • Landloop vind plaas gedurende die 2de en 3de kwartaal.
 • Alle landloop-atlete moet geregistreer wees by LIMA.
 • Alle landloop-atlete moet aan ten minste 3 byeenkomste in Limpopo deelneem om in aanmerking te kom vir die Limpopo-span en later die SA-SPAN.
 • Die Netbal-seisoen begin direk na die Interhoër plaasgevind het.
 • Netballiga vind plaas gedurende die 2de kwartaal.
 • Die liga word bepaal deur Limpopo Netbal en SASN en word gedurende die week gespeel.
 • Netbalmeisies speel ook vriendskaplike wedstryde gedurende naweke waar die rugby-seuns ook speel.
 • Netbaltoere vind gedurende die April-vakansie plaas.
 • Voor-en naseisoen kondisionering word gedoen in die af-seisoen.
 • Die rugbyseisoen begin direk na die Interhoër plaasgevind het.
 • Voorwedstryde (vriendskaplik) word reeds in Maart gespeel.
 • Die Rugbyseisoen strek meestal oor die 2de kwartaal, maar gaan in die 3de kwartaal aan met Limpopo Finale en Beeldtrofee-wedstryde.
 • Voor-seisoen-rugby-reekse word in die 3de kwartaal gespeel met (O/16 en O/17 sowel as O/15)-spelers wat in aanmerking kom vir die volgende jaar se moontlike 1ste en O/16 span (KIA reeks)- indien daar reekse is.
 • Wedstryde word gedurende naweke gespeel soms by uitsondering word wedstryde in die week ook gespeel bv. Zimbabwiese Uitnodiging spanne.
 • Voor-en na seisoen kondisionering word gedoen in die af seisoen.
 • 7’s Rugby word in die 3de kwartaal gespeel.
 • Slegs O/15 en O/17 spelers mag deel uitmaak van die spanne.
 • Limpopo Toernooie word deur die Unie bepaal.
 • Spanne wat kwalifiseer (top 2) dring deur na Noordvaal.
 • Sokker vind plaas in die 2de kwartaal.
 • Voorseisoen begin reeds einde van 2de Kwartaal.
 • Die liga word bepaal deur die “Limpopo Football Assosiation”.
 • Wedstryde word gedurende die week gespeel, slegs by uitsondering word wedstryde Saterdae gespeel.
 • Skaak word regdeur die jaar gespeel.
 • Spelers gaan saam en kompeteer wanneer daar naweke teen ander skole gespeel word.
 • Jukskei word gedurende die 3de Kwartaal gespeel.
 • Spelers neem deel aan die Limpopo-liga gedurende naweke en aan skoleligas.
 • Wenspanne gaan jaarliks deur na die Direkteursliga wat op ‘n Saterdag in September plaasvind.
 • Fietsryliga vind plaas in die 2de en 3de kwartaal.
 • Fietsryers neem oor naweke aan verskillende kompetisies, soos deur die liga bepaal, deel.
 • Boogskiet vind regdeur die jaar plaas.
 • Skuts neem deel waar die wintersport deelneem indien die skool boogskiet aanbied.
 • Skuts neem ook deel aan buite (klub) kompetisies om te kwalifiseer vir die Limpopo-span.

Sport bou nie karakter nie.
Dit onthul dit.

Sports do not build character.
They reveal it.

Buite-Sportsoorte:

‘n Buite-sportsoort is ‘n sport waaraan ‘n leerder deelneem wat nie by die skool gespeel word nie of wat by ‘n buiteklub beoefen word. Die sportsoort moet erken word deur ‘n sportorganisasie in SA.

External Sports:

An external sport is a sport in which a learner participates that is not played at school or that is practiced at an external club. The sport must be recognized by a sports organization in SA.

Erkende Buite-Sportsoorte

Recognized External Sports